NetPositive Hata Mesajları

NetPositive, BeOS için Haiku biçimindeki hata mesajlarıyla meşhur bir internet tarayıcısıdır. Geçtiğimiz haftalarda Google+ üzerinde Haiku hakkında bir yazı paylaştığımda bu hata mesajlarını listeleyen bir sayfayla karşılaşmıştım. O an hemen çevirmeye başladıysam da sonra vazgeçmiştim. Bugün de sebepsizce kendimi bunları çevirirken buldum. Bu sefer vazgeçmedim. 

Error reduces
Your expensive computer
To a simple stone.

Hata düşürür
Bilgisayarın değerini
Basit bir taşa.


To have no errors
Would be life without meaning
No struggle, no joy

Hiçbir hata olmaması
Anlamsız hayat gibidir
Mücadele yoksa sevinç de yok


Yesterday it worked
Today it is not working
The web is like that.

Dün çalışıyordu
Bugün naz ediyor
İnternet böyledir.


Cables have been cut
Southwest of Northeast somewhere
We are not amused.

Kablolar kesilmiş
Kuzeydoğuda, güneybatıda biryerlerde
Hiç komik değil.


First snow, then silence.
This expensive server dies
So beautifully.

Önce kar, sonra sessizlik
Pahalı sunucu ölür
Böylece güzelce.


There is a chasm
Of carbon and silicon
The server can't bridge.

Bir uçurum var
Karbon ve silikondan
Sunucu köprü olamaz arasında.


Rather than a beep
Or a rude error message,
These words: 'Site not found.'

Bir bip sesinden
Veya kaba bir hata mesajındansa,
İyidir bu sözler: 'Site bulunamadı.'


Bartender yells loud
Your site cannot be found, boy
Buy another drink.

Barmen bağırıyor yüksek sesle
Siten bulunamadı evlat
Başka bir içki söyle.


Not a pretty sight
When the web dies screaming loud
The site is not found.

Güzel bir manzara değildir
İnternet ölüp çığlık attığında
Site bulunamadı diye.


Ephemeral site.
I am the Blue Screen of Death.
No one hears your screams.

Geçici site.
Ben Mavi Ekran'ım.
Duymaz kimse çığlıklarını.


A truth found, be told
You are far from the fold, Go
Come back yet again.

Bir hakikat var, söylenecek
Kat yerinden çok uzaktasın, Git
Sonra yine gel.


Login incorrect.
Only perfect spellers may
Enter this system.

Oturum açma başarısız.
Yalnızca mükemmel imlaya sahip olanlar
Sisteme girebilir.


The code was willing
It considered your request,
But the chips were weak.

Kod istekliydi
İsteğinizi dikkate aldı
Ama çipler zayıftı.


A file that big?
It might be very useful
But now it is gone.

Bu büyüklük bir dosya?
Çok faydalı olabilir
Ama gitti şimdi.


Silicon shudders
The site is down for the count
One big knockout punch.

Silikon ürperiyor
Site sayım için yerde
Büyük bir nakavt yumruğu.


Visit the home page
It can't be done easily
When the site is down.

Ana sayfayı ziyaret edin
Kolayca yapılamaz bu
Site kapalı olduğu zaman.


Won't you please observe
A brief moment of silence
For the dead server?

Bulunmaz mısınız
Bir dakikalık saygı duruşunda
Ölü sunucu için?


You step in the stream,
But the water has moved on
The site is not here.

Akıntı içinde adımlıyorsun
Ama su hareket ediyor
Site burada değil.


Emptyness of soul
Forever aching blackness:
"Blah.com not found."

Ruhun boşluğu
Sonsuza kadar ağrıyan siyahlık
"blabla.com bulunamadı."


The dream is shattered
The web site cannot be found
Inside the spring rain.

Paramparça olur rüya
Bulunamaz internet sitesi
Bahar yağmuru içinde.


Mourning and sorrow
404 not with us now
Lost to paradise.

Yas ve keder
Bizimle değil artık 404
Cennete kaybetti


These three are certain:
Death, taxes, and site not found.
You, victim of one.

Kesindir şu üçü:
Ölüm, vergi ve sitenin bulunamaması
Sense kurbanısın birinin


Sites you are seeking
From your path they are fleeing
Their winter has come.

Aradığın siteler
Yolundan kaçıyor
Kışları geldi.


Server's poor response
Not quick enough for browser.
Timed out, plum blossom.

Sunucunun zayıf yanıtı
Değildi yeterince hızlı tarayıcı için.
Zaman aşımına uğradı, erik çiçeği.


Errors have occurred.
We won't tell you where or why.
Lazy programmers.

Hatalar oluştu.
Söyleyemeyeceğiz nerede ve neden.
Tembel programcılar.


The ten thousand things
How long do any persist?
The file, not there.

On bin şey
Daha ne kadar ısrar edeceksin?
Dosya orada değil.


Site is silent, yes
No voices can be heard now
The cows roll their eyes.

Site sessiz, evet
Hiçbir ses duyulamaz şimdi
İnekler gözlerini döndürür


Seeing my great fault
Through darkening dead servers
I begin again.

Görünce büyük hatamı
Kararan ölü sunucular üzerinden
Tekrar başlarım.


Chaos reigns within.
Reflect, repent, and retry.
Server shall return.

Kaos içinde hüküm sürer
Düşün, pişman ol ve tekrar dene.
Sunucu dönecek.

Something you entered
Transcended parameters.
The site is unknown.

Yazdığınız bir şeyler
Parametreleri aştı
Site bilinmiyor.


With searching comes loss
And the presence of absence:
The site is not found.

Arama kayıpla geliyor
Ve yokluğun varoluşuyla
Site bulunamadı.


Chrome megaphone barks
It's not possible to talk
Not yet anyway.

Krom megafon bağırıyor
Konuşmak mümkün değil
Henüz, herhangi bir şekilde.

Site slips through fingers
Pulse pounding hard and frantic
Vanishing like mist.

Site parmaklarımın aradından kayar
Nabız atışı sert ve hummalı
Yokoluş buğu gibi.


Aborted effort:
The site, passed this veil of tears.
You ask way too much.

Uğraş iptal edildi:
Site, bu gözyaşılı peçeyi bıraktı.
Çok fazla istedin.


Wind catches lily
Scatt'ring petals to the wind:
Your site is not found.

Rüzgar zambağı yakalar
Dağıtır yaprakları:
Siteniz bulunamadı.


The web site you seek
Lies beyond our perception
But others await.

Aradığın internet sitesi
Algımızın ötesinde
Ama diğerleri bekliyor.


Stay the patient course
Of little worth is your ire
The server is down


Click exciting link
Gossamer threads hold you back
404 not found.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Diğer Dillerde Hoşçakal

Fedora 24'te GRUB 2 Önyükleyici Temasını Değiştirme

Müfettiş Gadget'taki Kötü Adamın Yüzü Açığa Çıkmış